Nawigacja

REGULAMIN
II edycji Programu

Pobierz wersję PDF

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem programu MĄDRZY CYFROWI, zwanego dalej Programem, jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom", zwana dalej Fundacją, która realizuje go przy wsparciu Google.org.

 2. Program polega na edukacji moralnej i kształtowaniu postaw odpowiedzialności społecznej uczniów z jednoczesnym podnoszeniem ich umiejętności cyfrowych.

 3. Program jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz zaangażowanych w jego realizację edukatorów.

 4. W Programie może wziąć udział placówka edukacyjna lub oświatowo-kulturalna, zwana dalej Placówką - szkoła podstawowa, biblioteka, ośrodek kultury lub inna, zlokalizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która zarejestrowała się w Programie poprzez formularz na stronie www.madrzycyfrowi.pl.

 5. Rejestracji Placówki dokonuje dyrektor/kierownik Placówki.

 6. Edukatorzy prowadzący zajęcia z uczniami w ramach Programu - nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy domów kultury i innych Placówek, zwani są dalej Prowadzącymi. Nie muszą to być osoby posiadające kompetencje w zakresie nauczania informatyki/narzędzi cyfrowych.

 7. Program składa się z następujących etapów:

 • Przygotowanie Prowadzących do przeprowadzenia zajęć warsztatowych z uczniami poprzez materiały online, w tym kurs e-learningowy i prezentację „Program MC krok po kroku”;
 • Zajęcia warsztatowe w wymiarze 18-20 godzin zegarowych, zależnie od wybranego przez Placówkę wariantu zajęć;
 • Samodzielna realizacja projektów społecznych przez zespoły uczniowskie przy wsparciu Prowadzących (do 6 tygodni)
 • Przygotowanie przez uczniów prezentacji zrealizowanych projektów społecznych oraz opublikowanie ich w internecie (kanał YouTube) i przesłanie do Fundacji linków do prezentacji/ew. zgłoszenie wybranej prezentacji na Konkurs na najlepszy projekt społeczny
 • Konkurs na najlepszy projekt społeczny: Przesłanie do Fundacji jednej prezentacji (wybranej przez uczniów) reprezentującej Placówkę w Konkursie (wg wytycznych podanych niżej w rozdziale ETAPY REALIZACJI PROGRAMU, punkt E) . Jeśli Placówka bierze udział w Programie w kilku terminach, ma prawo zgłosić jeden projekt z każdego terminu. Prezentacje projektów realizowanych w różnych terminach będą oceniane oddzielnie.
 1. II edycja Programu MC trwa od marca do grudnia 2019 roku.

 2. Fundacja nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Programie.

 3. Udział w Programie nie wymaga wykupienia licencji na narzędzia cyfrowe.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW, PROWADZĄCYCH I PLACÓWKI

Korzyści dla Uczniów:

 1. Podnoszenie kompetencji moralnych, społecznych i cyfrowych młodzieży, w tym umiejętności sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz zasobów dostępnych w sieci.

 2. Zapoznanie uczniów z metodą myślenia projektowego (Design Thinking) i stworzenie możliwości wspólnej, samodzielnej realizacji przez nich projektu społecznego.

 3. Rozwijanie u uczniów umiejętności językowych i czytelniczych (wprowadzenie w świat literatury) oraz komunikacyjnych (w tym dyskutowania, argumentowania i odpierania argumentów), a także myślenia logicznego i krytycznego, refleksji, wnioskowania, przedsiębiorczości oraz rozwiązywania problemów w dopuszczalny i korzystny społecznie sposób.

 4. Rozwijanie kreatywności, innowacyjności, samodzielności i umiejętności współpracy uczniów.

 5. Rozbudzanie u uczniów zainteresowań poznawczych oraz potrzeby pogłębiania wiedzy w celu lepszego, dojrzalszego rozumienia otaczającego ich świata.

 6. Zachęcenie uczniów do otwartości, aktywności, odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w zmienianie świata na lepsze oraz pokazanie, że narzędzia cyfrowe mogą im w tym pomóc.

Korzyści dla Prowadzących:

 1. Wsparcie kompetencji Prowadzących w zakresie nauczania wartości moralnych, wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz myślenia projektowego z wykorzystaniem metody Design Thinking).
 2. Zdobycie doświadczeń i certyfikatów pod kątem awansu zawodowego.

Korzyści dla Placówek:

 1. Pomoc szkołom w realizacji podstawy programowej MEN zgodnie z Podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 poprzez zapewnienie uczniom ciekawych i wszechstronnie rozwijających zajęć spójnych z wymogiem wprowadzenia programu wychowawczego do placówek. Program MC zapewnia realizacje Prawa Oświatowego w następujących punktach:

  • „Wychowanie do wartości”.

  • Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

  • „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.

  • „Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

  • „Placówka u Mądrzy Cyfrowi także podczas wakacji, ferii, innych dni wolnych od zajęć szkolnych);

  • „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”

  • „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

 2. Wzrost liczby młodzieży korzystających z zasobów bibliotecznych, wzrost zainteresowania młodzieży ofertą kulturalną bibliotek i domów kultury.

 3. Utrwalanie w świadomości młodych ludzi wizerunku bibliotek i domów kultury jako miejsc, gdzie mogą bardzo wartościowo spędzać czas i zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności pozwalające na rozwój intelektualny, moralny i społeczny oraz poznawać rówieśników

 4. Zaszczepianie kultury wartości w Placówce.

 5. Okazja do wykazania się przez Placówkę proaktywnym i nowatorskim podejściem do narastających problemów społecznych we współczesnym świecie oraz lepsze przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w nim i do jego odpowiedzialnego współtworzenia.

Ponadto, idea programu MC pokrywa się z poniższym zaleceniem z Preambuły podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:

“Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. (…) Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność odpowiedzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się.”

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe dla jednej lub kilku grup uczniów starszych klas szkoły podstawowej (grupy mogą być mieszane wiekowo);

 2. Zapewnia Prowadzących do przeprowadzenia zajęć warsztatowych z uczniami oraz tutoringu w okresie samodzielnej pracy uczniów

 3. Zapewnia uczniom w czasie zajęć warsztatowych dostęp do sali/sal, Internetu oraz przynajmniej do jednego komputera na 3 uczniów.

 4. Pozyskuje zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów na ich udział w Programie, wykorzystanie ich wizerunku oraz umieszczenie stworzonych przez nich prezentacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych Programu, a także zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych uczniów w celu przeprowadzenia, ewaluacji i promocji Programu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu. Wzór zgody do pobrania.

 5. O ile jest to niezbędne, Placówka pozyskuje środki na wynagrodzenie dla Prowadzących za pracę podczas zajęć warsztatowych oraz na materiały papiernicze, wyżywienie i transport dla uczniów biorących udział w Programie. Fundacja nie ma możliwości pokrycia ww. kosztów.

B. Materiały, które powstaną w ramach realizacji Programu Mądrzy Cyfrowi, w tym materiały przesłane przez Uczestników do Fundacji, zostaną objęte licencją CC-BY-SA i będą udostępnione nieodpłatnie w Internecie. Udział w Programie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wszelkich przesłanych przez Placówkę materiałów zgodnie z powyższą licencją.

C. Dyrektor/kierownik placówki oraz Prowadzący kontaktują się z Fundacją w sprawach związanych z realizacją Programu drogą mailową na adres: kontakt@madrzycyfrowi.pl

REJESTRACJA DO II EDYCJI PROGRAMU MĄDRZY CYFROWI

Udział Placówki w Programie MC wymaga rejestracji online poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie MC. Rejestracja do Programu powinna nastąpić minimum 14 dni przed rozpoczęciem realizacji Programu przez Placówkę.

Rekrutacja do II edycji Programu Mądrzy Cyfrowi 2019 odbywa się w trzech terminach:

I termin rekrutacji: do 15 kwietnia 2019

dla Placówek, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami przed wakacjami 2019. Warsztaty mogą być prowadzone również w trakcie wyjazdów integracyjnych czy zielonych szkół.

Projekty społeczne uczniów mogą być realizowane w czasie wakacji lub w nowym roku szkolnym (wrzesień - listopad 2019), a ich prezentacje powinny zostać opracowane i przesłane po zakończeniu realizacji projektu lub na Konkurs do 24 listopada 2019.

II termin rekrutacji: do 30 czerwca 2019

dla Placówek, które planują przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami w czasie wakacji 2019.

Projekty społeczne uczniów będą realizowane przez nich w nowym roku szkolnym (wrzesień - listopad 2019), a ich prezentacje powinny zostać opracowane i przesłane po zakończeniu realizacji projektu lub na Konkurs do 24 listopada 2019.

III termin rekrutacji: do 15 października 2019

dla Placówek, które planują przeprowadzenie Programu w nowym roku szkolnym do 24 listopada 2019.

Warsztaty mogą być prowadzone również w trakcie wyjazdów integracyjnych czy zielonych szkół, a projekt społeczny powinien zostać zrealizowany, w miarę możliwości, do końca grudnia 2019. Prezentacje powinny zostać opracowane i przesłane po zakończeniu projektu lub na Konkurs do 24 listopada br.

Materiały Projektowe: CO OTRZYMUJE PLACÓWKA PO ZAREJESTROWANIU SIĘ DO PROGRAMU

 1. Nieodpłatny dostęp do materiałów programowych online oraz do Kursu online dla Prowadzących.

 2. Placówki, którą zgłoszą się do udziału w Programie w podanych w punkcie „REJESTRACJA” terminach otrzymają nieodpłatnie pakiet książek dla prowadzących:

  • Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach: zbiór opowiadań o wartościach moralnych do czytania uczniom podczas zajęć warsztatowych lub wcześniej (2 egz.)
  • Z dzieckiem w świat wartości: poradnik przedstawiający metodykę nauczania wartości moralnych, m. in. ćwiczenia objaśniające ich istotę i sposoby praktykowania poszczególnych wartości (2 egz.)
  • plakaty Programu (4 egz.)
  • bransoletki silikonowe z nazwą Programu Mądrzy Cyfrowi dla uczestniczących w nim uczniów (30 egz.)

ETAPY REALIZACJI PROGRAMU

A. Przygotowanie Prowadzących

 1. Kurs online w trybie e-learningowym, do samodzielnego przerobienia przez Prowadzących, przygotowujący ich do przeprowadzenia 18-20 godzin zajęć warsztatowych z uczniami (zależnie od wybranego formatu przeprowadzenia zajęć warsztatowych). Kurs zawiera metodykę nauczania wartości moralnych takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna, życzliwość, mądrość, scenariusze zajęć warsztatowych z uczniami uwzględniające wyjaśnienie istoty wartości i metody projektowej (Design Thinking), a także propozycje narzędzi cyfrowych do wykorzystania przez uczniów przy opracowywaniu koncepcji projektu społecznego i jego realizacji. Czas potrzebny do przerobienia kursu przygotowawczego online: od ok. 16 godzin (zakres niezbędny) do ok. 30 godzin (gdy Prowadzący zechce się zapoznać z wszystkimi materiałami uzupełniającymi). Kurs można przerabiać stopniowo, przed kolejnymi zajęciami z uczniami)

 2. Prezentacja online nt. Programu MC na stronie MC

B. Zajęcia warsztatowe z uczniami

Zajęcia warsztatowe służą do zapoznania uczniów z istotą wybranych wartości moralnych, elementami metody projektowej i wybranymi narzędziami cyfrowymi oraz przygotowują ich do opracowania koncepcji projektów społecznych i ich samodzielnej realizacji.

Program zajęć warsztatowych został podzielony na 12 części po 1,5 godziny zegarowej każda do zrealizowania przez Placówkę w najbardziej dogodnym dla niej formacie.

Warianty zajęć warsztatowych

a – 12 warsztatów po 1,5 godziny zegarowej każdy – łącznie 18 godzin zegarowych zajęć

b – Warsztaty 5-dniowe po 5 godzin zegarowych dziennie (4 godziny zajęć i 1 godzina przerw dziennie) – łącznie 20 godzin zegarowych zajęć i 5 godzin przerw

c – Wariant mieszany np. łączony, weekendowy – do wyboru przez Placówkę.

C. Samodzielna realizacja projektów społecznych przez uczniów, moderowana przez Prowadzących (max. 6-tygodniowa)

Rekomendujemy max. 3 spotkania Prowadzącego z uczniami w czasie samodzielnej pracy zespołów uczniowskich nad realizacją projektów społecznych:

 • Pierwsze spotkanie – bezpośrednio po zakończeniu zajęć warsztatowych w celu pomocy uczniom w doprecyzowaniu tematyki, koncepcji i sposobów realizacji przez nich projektów społecznych oraz zaplanowania harmonogramu działań;
 • Drugie spotkanie – w połowie pracy uczniów nad projektami w celu omówienia postępu działań i ewentualnego skorygowania kierunku i sposobu działania uczniów;
 • Trzecie spotkanie – pod koniec/po zakończeniu realizacji projektów społecznych w celu omówienia i wsparcia procesu przygotowania Prezentacji, które zostaną opracowane i przesłane po zakończeniu realizacji projektów społecznych lub na Konkurs na najlepszy projekt społeczny.

D. Przygotowanie i publikacja na platformie YouTube prezentacji zrealizowanych projektów społecznych

Prezentacje należy wykonać w formacie filmowym, zamieścić na platformie YouTube i opisać według poniższych wskazówek:

 • tytuł Prezentacji: Mądrzy Cyfrowi 2019 - miejscowość - placówka - tytuł projektu
 • oznaczenie Prezentacji hasztagiem: #MadrzyCyfrowi
 • dopisek „Projekt zrealizowany w ramach Programu MĄDRZY CYFROWI. Więcej informacji o Programie MC: https://madrzycyfrowi.pl”

E. Konkurs na najlepszy projekt społeczny – do 24 listopada 2019 r.

Konkurs stanowi integralną część II edycji Programu Mądrzy Cyfrowi. Aby wziąć w nim udział:

 1. Uczniowie - po przygotowaniu Prezentacji swoich projektów społecznych w formacie filmowym oraz umieszczeniu ich na platformie YouTube, wybierają jedną Prezentację, która będzie reprezentowała Placówkę w Konkursie
 2. Prowadzący do 24 listopada 2019 r. wypełniają online Formularz Konkursowy, w którym podaje link do wybranej przez uczniów Prezentacji
 3. Zgłoszenie Prezentacji na Konkurs jest równoznaczne z posiadaniem przez Placówkę pełni praw autorskich do Prezentacji, a ich rozpowszechnianie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich (patrz rozdział: WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE).

 4. Powołana przez Fundację Komisja Konkursowa oceni przedstawioną w Prezentacji koncepcję projektu społecznego, sposób jego realizacji oraz formę prezentacji. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.madrzycyfrowi.pl do 9 grudnia 2019 r.

Nagrody w Konkursie

 • Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Placówki otrzymają nagrody w postaci bonów na urządzenia multimedialne oraz zestawy książek dla Placówki o wartości od 1 000 do 3 000 PLN (zależnie od zajętego miejsca).

 • Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w Konkursie otrzymają dodatkowo nagrody w postaci koncertu i warsztatów przeprowadzonych przez filozofującego rapera Miksera (Mikołaja Mądrzyka), który odwiedzi zwycięskie placówki.

F. EWALUACJA

W czasie trwania oraz po zakończeniu Programu Prowadzący oraz Uczniowie otrzymają krótkie ankiety ewaluacyjne z pytaniami dotyczącymi przebiegu Programu.

CERTYFIKATY

Każda Placówka po realizacji wszystkich działań w ramach Programu Mądrzy Cyfrowi otrzyma elektroniczne Certyfikaty dla Placówki, Prowadzących oraz Uczniów firmowane przez Fundację i Google.org.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestracja Placówki w Programie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz deklaracją zrealizowania wszystkich etapów Programu Mądrzy Cyfrowi.
 2. Dane osobowe dyrektora/kierownika Placówki oraz Prowadzących i uczniów, a także innych osób uczestniczących w Programie są przedmiotem przetwarzania przez Fundację w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Regulamin przetwarzania danych przez Fundację dostępny jest na: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-prywatnosci-.
 3. Udział Placówki w Programie jest równoznaczny z pozyskaniem przez nią zgód na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku osób uczestniczących w Programie w zakresie niezbędnym do jego realizacji i promocji. Placówka zobowiązuje się do udostępnienia na prośbę Fundacji ww. zgód.
 4. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Pytania związane z realizacją Programu prosimy kierować na adres: kontakt@madrzycyfrowi.pl